Komu przysługuje Czerwonacka Karta Seniora?

Karta przysługuje osobie, która ukończyła 60. rok życia i jest mieszkańcem gminy Czerwonak.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać Czerwonacka Kartę Seniora?

Należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku, przy ul. Gdyńskiej 30.

 

Kiedy można odebrać Czerwonacką Kartę Seniora?

Wydanie Karty nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

O dacie odbioru Karty wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

Kartę można odebrać osobiście lub przez osobę wskazaną we wniosku.

 

Na jaki okres wydawana jest Czerwonacka Karta Seniora?

Karta wydawana jest bezterminowo.

 

Ważność Czerwonackiej Karty Seniora

Karta ważna jest z dowodem tożsamości.

 

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia Czerwonackiej Karty Seniora?

Posiadacz Karty niezwłocznie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o utracie Karty oraz wypełnia wniosek o wydanie duplikatu Karty, na podstawie którego wydawana jest nowa Karta.

Karta, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podlega anulowaniu.

 

Wygaśnięcie uprawnień do Czerwonackiej Karty Seniora

Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Uprawnienia wygasają z chwilą śmierci posiadacza Karty lub zamieszkania poza terenem gminy Czerwonak.

 

Partnerzy Czerwonackiej Karty Seniora

Aktualizowana lista partnerów, oferujących zniżki dostępna jest TUTAJ

 

Koordynatorem oraz osobą do kontaktu jest Jakub Dłubała
tel. 669 977 682
pon. 9:00 - 17:00
wt. - pt. 7:30 - 15:00