Komu przysługuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Karta przysługuje osobie, która ukończyła 60. rok życia i jest zameldowana na stałe na terenie gminy.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czerwonak.

Druk wniosku dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39.

 

Kiedy można odebrać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

O dacie odbioru karty wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

Kartę można odebrać osobiście lub przez osobę wskazaną we wniosku.

 

Na jaki okres jest wydawana karta?

Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest bezterminowo.

 

Ważność Ogólnopolskiej Karty Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora jest ważna z dowodem tożsamości.

 

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia karty?

Posiadacz karty niezwłocznie informuje Urząd Gminy o utracie Karty oraz wypełnia wniosek o wydanie duplikatu karty, na podstawie którego wydawana jest nowa karta.

Karta Seniora, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Gminy Czerwonak, podlega anulowaniu.

 

Wygaśnięcie uprawnień

Osoby uprawnione do korzystania z Karty Seniora nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Uprawnienia wygasają z chwilą śmierci posiadacza karty lub wymeldowania z pobytu stałego na terenie gminy.

 

Partnerzy Ogólnopolskiej Karty Seniora

Aktualizowana lista partnerów, oferujących zniżki dostępna jest na stronie internetowej www.glosseniora.pl

 

Koordynatorem oraz osobą do kontaktu jest Bernard Kimel - Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej
tel. 61 65 44 249
bernard.kimel@czerwonak.pl
pon. 9:00 - 17:00
wt. - pt. 7:30 - 15:00