Logowanie:
Logowanie:

Nieodpłatna pomoc prawna dla Mieszkańców

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY CZERWONAK – HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2019 r.
 

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

Osoba do kontaktu
ze strony gminy

Uwagi

Urząd Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39
62-004
Czerwonak

Środa:

w godz. od 11.00 do 15.00

 

Anna Kołodziejczak-Sobczak

Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Urząd Gminu w Czerwonaku

tel.: 61 654 42 16

e-mail: anna.sobczak@czerwonak.pl

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową:

Polskie Centrum Mediacji
Oddział w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33/22,

60-837 Poznań

Siedziba Straży Gminnej w Koziegłowach

os. Leśne 16
62-028 Koziegłowy

Poniedziałek, wtorek, czwartek:

w godz. od 14.00 do 18.00

piątek: w godz. od 11.00 do 15.00

Straż Gminna

tel.: 601 535 019 

Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
Pliki do pobrania:

Harmonogram.docx

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskieg.pdf 

Nr tel.:61 84 10 797


 

Wykaz osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Radca prawny Jacek Nowak

2. Radca prawny Michał Borówczak

3. Radca prawny Sylwia Zalewska

4. Adwokat Jarosław Reimus

5. Adwokat Tomasz Horożaniecki

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a  w  szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

 

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 

 •  młodzież do 26. roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 •  

 •  osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 •  

 •  osoby, które ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 •  

 •  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, -  po przedstawieniu ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 •  

 • kombatanci – po przedstawieniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 •  

 •  weterani – po przedstawieniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 •  

 •  osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;
 •  

 • kobiety w ciąży - po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego ciążę.
 •  

   

  Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Oświadczenia, o których mowa, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

   

   

  Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna

   

  Pomoc prawna polega na:

   

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 •  

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 •  

 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 •  

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
   
 • Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna

   

  Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

   

 • prawa pracy,
 •  

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 •  

 • prawa cywilnego,
 •  

 • spraw karnych,
 •  

 • spraw administracyjnych,
 •  

 • ubezpieczenia społecznego,
 •  

 • spraw rodzinnych,
 •  

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 •  

 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży)
   
 • Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

   

   

  Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.