Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wnioski mogą składać m.in. szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne, kościoły lub inne związki wyznaniowe które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych.

20 września 2022 r. weszły w życie przepisy „ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”. O jednorazowy dodatek mogą się teraz ubiegać również podmioty wrażliwe. Są to m.in. szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne, kościoły lub inne związki wyznaniowe które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Dodatek wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wspomnianych podmiotów. Pełny katalog podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1967).

  1. Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Drugim warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  2. Dodatek przysługuje również odbiorcom ciepła sieciowego. Ustawa zakłada ustalenie tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym. W przypadku ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła stawka ta wyniesie 103,82 zł za GJ netto. Ustalenie cen na takim poziomie oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie dla odbiorców na maksymalnym poziomie 42%. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata, wynikająca z tej różnicy i sprzedanego ciepła.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych oraz wytwórców ciepła można uzyskać w Wydziale  Ochrony Środowiska Urząd  Gminy Czerwonak, tel.61 65 44 270 , mail: agnieszka.jamrowska@czerwonak.pl, natomiast wnioski należy składać do kancelarii Urzędu Gminy Czerwonak