Zgłoszenia kandydatury do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW) można dokonać poprzez zarejestrowane komitety wyborcze lub indywidualnie.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgodnie z uchwałą prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma pełnomocnik wyborczy:

1)    komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, ze partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

2)    koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał  mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

3)    reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach

Ponadto wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Poznaniu I może dokonać uzupełnienia składów okw na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności na członków okw powoływane są osoby zgłoszone przez komitety wyborcze.

Wysokość diet

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 23 sierpnia 2023 r. członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego będą przysługiwać zryczałtowane diety w wysokości:
900 zł dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych;
800 zł dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych;
700 zł dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W ewentualnej drugiej turze wyborów wójta, zaplanowanej na 21 kwietnia br., diety będą o połowie niższe.


 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZEZ KOMITETY

Zgodnie z § 4 uchwały nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

W Gminie Czerwonak kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa wielkopolskiego.

Osoby odpowiedzialne w komitetach wyborczych za zbieranie zgłoszeń kandydatów do okw prosimy o wstępną weryfikację czy kandydat podał dane zgodne z jego miejscem stałego głosowania oraz czy formularz jest wypełniony czytelnie.

W przypadku zgłoszenia do danej komisji więcej niż jednego kandydata prosimy o zaznaczenie na wnioskach kolejności (kandydat nr 1, kandydat nr 2 itd.).

Zgłoszenie kandydata na członka okw nie gwarantuje powołania w skład komisji. Zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, w przypadku zgłoszenia przez komitety wyborcze do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo określona liczba członków okw, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.

O terminach i miejscu losowań komitety wyborcze zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.

Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych nastąpi do 18 marca 2024 r.

Osoby powołane na członków okw będą informowane o terminach pierwszych posiedzeń i szkoleń telefonicznie. 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 8 marca 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW można składać w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, pokój nr 105, w godzinach pracy urzędu.

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej. Wnioski kandydatów do okw przedstawione w formie kserokopii lub wydruku skanu nie będą uwzględniane.

Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW: 61 65 44 216, 61 65 44 205.

 

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Zgodnie z § 8 uchwały nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Poznaniu I może dokonać uzupełnienia składów okw na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności na członków okw powoływane są osoby przedstawione przez komitety wyborcze.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

W Gminie Czerwonak kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa wielkopolskiego.

Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych nastąpi do 18 marca 2024 r.

Osoby powołane na członków okw będą informowane o terminach pierwszych posiedzeń i szkoleń telefonicznie.

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW można składać, w terminie do 8 marca 2024 r., w Urzędzie Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, pokój nr 105, w godzinach pracy urzędu.

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.

Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka okw w Gminie Czerwonak nie gwarantuje powołania w skład komisji!

Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW: 61 65 44 216, 61 65 44 205.